fbpx

อยากทำการตลาดออนไลน์ ไม่ใช่แค่ใช้สื่อออนไลน์ได้ แต่ต้องใช้ให้เป็น เราต้องมีการวางแผนสู่การสร้างยอดขายอย่างชัดเจน และที่สําคัญ คือ เราต้องจัด “ลูกค้า”

นักขายมือใหม่ฟังทางนี้ อยากขายของให้ปัง ต้องเรียนรู้และฟังความต้องการของลูกค้าก่อน ในบางครั้งลูกค้าอาจไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ก็ได้

หากจะพูดถึงการทำคอนเทนต์ในตลาดออนไลน์ นอกจากต้องสื่อสารให้เข้าใจแล้ว การทำคอนเทนต์ยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของธุรกิจด้วย